ZPFP
Regulamin
Regulamin Przyjmowania Członków

1. Zgodnie ze Statutem ZPFP:
Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu podjętej po rozmowie przedstawicieli zarządu z kandydatem, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu prac fotograficznych.
Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP.
Osoby małoletnie mogą być członkami ZPFP. Jeśli nie ukończyły 16 lat, muszą przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Kandydat przed podpisaniem Deklaracji powinien zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etycznym ZPFP, a także uzyskać ogólną informację o działalności Związku.

3. Do deklaracji należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.

4. Kandydat ma prawo poprosić Zarząd Okręgu o wyznaczenie opiekuna na czas stażu kandydackiego.

5. Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące. Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu, brać udział w organizowanych spotkaniach i plenerach.

6. Wspomniane w punkcie 1. przedstawienie prac fotograficznych powinno się odbyć w trakcie spotkania okręgu lub zarządu okręgu. Kandydat zobowiązany jest zaprezentować 20 prac (fotografii lub publikacji) o tematyce przyrodniczej.

7. Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane, staż jest przedłużany, kandydat ma prawo uzyskać ustne lub pisemne uzasadnienie decyzji Zarządu Okręgu, a także - na kolejnym spotkaniu - zaprezentować nowy zestaw prac.

8. Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.

9. Po przyjęciu kandydata Zarząd Okręgu przesyła do Sekretarza ZPFP kopię deklaracji wraz z decyzją o przyjęciu.

10. Wydanie legitymacji następuje po opłaceniu wpisowego w wysokości 30 zł i pierwszej składki.

Regulamin został uchwalony 2 lipca 2004 roku przez Zarząd Główny ZPFP
LOGIN HASŁO