ZPFP
Dla członków ZPFP
ZPFP - dane

Związek Polskich Fotografów Przyrody

Ul. Marcelińska 54/4
60-354 Poznań

NIP: 125-04-97-143
REGON: 011145879
KRS: 0000219029

Nasze stowarzyszenie powstało w 1994r. jako Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych. Od 19 czerwca 2004 r. posługujemy się nową nazwą: Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 7 października 2004 roku w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000219029.

Fundusze ZPFP

Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji.
ZPFP nie prowadzi działalności gospodarczej.
Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
Wszystkie władze ZPFP pracują społecznie.

Wpisowe

Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto ZG ZPFP.
Wysokość wpisowego wynosi 50 zł.
Kwota wpisowego stanowi własność ZG ZPFP i przeznaczona jest głównie na pokrycie kosztów wykonania legitymacji, znaczka lub korespondencji.
Wpisowe stanowi opłatę jednorazową i nie podlega żadnym zniżkom ani zwolnieniom z opłat i nie podlega zwrotowi.

Składki

Dane do wpisywania na przelewach i fakturach:

Związek Polskich Fotografów Przyrody;
Adres: ZPFP, Związek Polskich Fotografów Przyrody

Ul. Marcelińska 54/4
60-354 Poznań
NIP: 125-04-97-143

Numer konta bankowego:
Bank Millennium 25 11602202 0000 0000 5515 6009

Druki przelewu/wpłaty na poczcie składek ZPFP:

pełna: excel, pdf
ulgowa: excel, pdf
prosimy o podanie skrótu okręgu i zaznaczenie: "składka pełna", "składka ulgowa" lub "wpisowe", okresu za który składka jest wpłacana

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi 10 zł. Wysokość składek nie może być regulowana samodzielnymi decyzjami Zarządów Okręgów.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są:

    * uczniowie;
    * studenci;
    * emeryci;
    * renciści;
    * członkowie ZPFP zamieszkujący razem.

Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.

Terminy i sposób płatności składek:

Składki wpłacamy z góry za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczni i lipcu).
Przykładowo, składka normalna za I półrocze 2013 roku powinna zostać wpłacona w wysokości 60 zł w styczniu 2013 roku.
W przypadku, gdy nowy członek zostaje przyjęty w innych miesiącach niż styczeń lub lipiec, jego pierwsza wpłata powinna być iloczynem składki miesięcznej i liczby miesięcy rzeczywistego członkostwa w ZPFP w danym półroczu.
Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:

    * imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę;
    * okres, za który płacona jest składka;
    * nazwę okręgu, do którego przynależy członek;
    * nr legitymacji;
    * określenie czy jest to składka normalna czy ulgowa.

Przeznaczenie składek:

Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów ZPFP składki są dzielone w następujący sposób:

    * 70% przeznaczane jest na działalność okręgów;
    * 30% przeznaczane jest na działalność Zarządu Głównego.

Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:

    * członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
    * założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
    * członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995r.).

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu może czasowo zwolnić wskazanego członka z płacenia składek członkowskich. W tym samym trybie może również zostać dokonane umorzenie zaległych składek członkowskich.

Dotacje, darowizny, członkostwo wspierające

Zachęcamy do przesyłania do Prezesa lub Skarbnika ZPFP propozycji:

    * zniżek dla członków ZPFP na usługi lub sprzedawane produkty;
    * przystąpienia do ZPFP w charakterze członka wspierającego;
    * sponsorowania Związku lub jakiejś konkretnej inicjatywy, np. publikacji, wystawy, pleneru lub konkursu;
    * dotyczących innych możliwości współpracy.

Formę i rodzaj wspierania ZPFP członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach statutowych organów ZPFP.
Dotacje i darowizny przeznaczone na działalność okręgów należy wpłacać na konto ZPFP z wyraźnym zaznaczeniem ich przeznaczenia.
Fundusze te są następnie przekazywane do zarządów okręgów w postaci zaliczki lub jako rozliczenie poniesionych wcześniej wydatków.

Skarbnik ZPFP

Radosław Siekierzyński
Adres do przesyłania dokumentów finansowych z okręgów.:
Radosław Siekierzyński, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań

LOGIN HASŁO